top of page

Agneta Lundmark: En dom eller ett verktyg - vi talar om bedömningen i grundskolan

Jag älskar ordet varför. Ordet varför hjälper oss att komma till kärnan, se målet och bli motiverade. Varför var en fråga jag ofta ställde som elev och det är en fråga som jag ständigt ställer nu då vi försöker förnya grundskolan. Ordet varför är så viktigt och relevant.


Varför bedömer vi i grundskolan? Frågan leder oss till att fundera på vad bedömning är. Bedömning i skolan handlar om att göra en bedömning av elevens kunskaper och färdigheter utifrån den information man samlat in. Under min egen skolgång handlade det om summativ bedömning av kunskapen under eller oftast i slutet av en bedömningsperiod. Frågan är varför detta gjordes? För att informera mig och mina föräldrar om hur väl jag lyckats och presterat? Vad gav bedömning mig – en medelmåttig elev i grundskolan? Nu i efterhand vill jag påstå att bedömning påverkade min syn på mig själv som individ. Betyget jag fick var som ett personlighetstest som nu pluppar upp i mitt facebookflöde och som gör en analys av vem eller hurdan jag är. Betyget sa att jag var sportig, medelmåttig på det mesta förutom då det kom till språk. Jag kunde inte finska och engelska informerade betyget mig om. Det här påverkade naturligtvis hur jag fungerade under och utanför lektionerna. Jag strålade med mitt självförtroende då det kom till att idrotta och tävla, men finska ville jag inte längre tala. Jag som hade lärt mig tala finska med mina grannar redan som treåring. Vad gav bedömningen mig? Var det en dom som påverkat mig en stor del av min uppväxt och kanske ännu i vuxenålder? Eller var bedömning ett verktyg för att kunna hjälpa mig att utvecklas och ge mig förutsättningar att lära mig mer?


Kuva: Peter Van Lancker CC BY-ND 2.0

Eleverna kommer till skolan som diamanter som inte ännu slipats färdigt, sa mina kollega så fint här om dagen. Jag delar min kollegas syn på eleven, på att det i varje elev finns förmåga att lära sig och utvecklas. Min uppgift som lärare är att hjälpa eleven att lära sig och utvecklas så att det bästa i eleven kommer fram och att eleven har förmåga och vilja att fortsätta utvecklas och lära sig även efter grundskolan.


Så varför bedömer vi i grundskolan? Vad är bedömning eller vad borde den vara? Jag vill se bedömning som ett verktyg som vi använder då vi utvecklas och lär oss. Bedömning är lika relevant som att ställa frågan varför och ställa mål för sig själv. Genom att ställa de rätta frågorna ges eleven möjlighet att reflektera över sitt lärarande, för det är just reflektionen som är så viktig. Det är genom reflektionerna eleven blir medveten om sin lärprocess, ser sina framsteg och utvecklar sina färdigheter att lära sig mer. Då bedömningen används som ett verktyg i lärprocessen blir lärandet och bedömning autentisk och relevant. Bedömningen blir då inte en dom utan ett verktyg som hjälper oss vidare.


Lärandet i skolan ska handla om att komma vidare – vidare i sina lärprocesser. Vi talar i skolvärlden om ett livslångt lärande. Då vi utvecklar bedömningskulturen behöver vi fundera på vad som stöder det livslånga lärandet. Läroplansgrunderna hjälper oss här på rätt spår – största delen av bedömningen ska vara formativ. Vi ska fokusera på lärprocessen och bedömningen ska vara konstruktiv. Samtidigt ska vi också göra en värdering av hur väl eleverna nått målen i läroplanen, det vill säga bedöma elevens kunskaper och färdigheter. Många ser den bedömningen som summativ, men jag vill samtidigt se den som formativ eftersom läroplanen påminner oss om att eleverna ska förstå och känna till både målen och bedömningen. De ska även utveckla sin förmåga till självutvärdering och kamratutvärdering. I samband med bedömningen ska bedömningssamtal hållas. Här kan läraren välja att göra bedömning till en dom eller till ett verktyg. Ser läraren den oslipade diamanten? Ser läraren det livslånga lärandet? Hjälper läraren eleven att se vad som finns i eleven men ännu inte kommit fram? Ger läraren eleven hopp och självförtroende att utvecklas och gå vidare?


För att fokusera på det livslånga lärandet och bedömningen som ett verktyg behöver vi fundera på längden av bedömningsperioderna. Får vi arbetsro att jobba och fokusera på lärprocessen? Vi behöver också fundera på när ett betyg behövs och hur betyget ska se ut. Betyget tenderar att styra vad vi värdesätter i skolan och vad vårt fokus ligger på.


Formativa bedömningen ska inte heller bli ett byråkratiskt verktyg där läraren lägger tid och energi på att samla in och gå igenom resultatet av utvärderingen. Formativa bedömningen ska vara lika naturlig del av skolvardagen som den är en del av fostran överlag. Med gester, ord och frågor stöttar man barnet vidare att lära sig nytt och våga tro på sig själv.


Tillbaka till frågan varför vi bedömer i grundskolan. För att bedömning och utvärdering är en naturlig del av att lära sig och utvecklas.


Agneta Lundmark är klasslärare och fungerar för tillfället som lärare i religion i Botby grundskola där hon också är pedagogisk ledare. Agneta är sedan hösten 2016 en av Helsingfors stads utvecklingslärare i teamet för portfoliometod, bedömning och mångsidig kompetens.

0 comments
bottom of page